انتشار مقالات پذيرش شده در پايگاه سيويليكا
1399/04/07

به اطلاع پژوهش گران گرامي مي رساند طبق تفاهم نامه اي كه بين دبيرخانه "اولين كنفرانس ملي سرمايه گذاري جسورانه (تأمين مالي و مدل هاي ارزيابي)" و انتشارات بوم سازه پايگاه سيويليكا انجام شده است، تمامي مقالات پذيرش شده در كنفرانس پس از برگزاري بر روي تارنماي سايت سيويليكا منتشر خواهند شد.