دعوت به همكاری
1399/02/31

بدین وسیله از تمام اساتید گرانقدر با مدرک دکتری مرتبط با محورهاي كنفرانس دعوت می شود در صورت تمایل، به عنوان داور در سامانه ثبت نام كرده و خلاصه سوابق پژوهشی خود را جهت عضویت در کمیته داوری به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. شایان ذکر است ارسال مدارک به معنای تأیید عضویت نیست و نتیجه پس از بررسی نهایی کمیته سیاست گذاری اعلام می شود. تمام مؤسسات، انجمن ها، مراکز علمی و دانشگاهی نیز می توانند در صورت تمایل به جمع حامیان کنفرانس اضافه گردند.