اهداف برگزاری

اهداف برگزاري

 

 • توسعه دانش و تخصص فعالان حوزه سرمايه گذاري جسورانه و نظام تأمین مالی کشور
 • توجه هر چه بيشتر به سرمايه گذاري جسورانه در كشور
 • حرکت عملی به سمت بکارگیری و استفاده کاربردی از دانش متخصصین حوزه مالی کشور
 • ارتقاي هر چه بيشتر جايگاه شركت هاي سرمايه گذاري جسورانه در كشور
 • بررسي و آشنايي با مدل هاي تصميم گيري سرمايه گذاري جسورانه
 • بررسي چالش هاي سرمايه گذاري جسورانه در ايران
 • بررسي سازوكارهاي تأمين مالي شركت هاي نوپا
 • بررسي وضعيت فينتك ها و نحوه ارتقاي جايگاه فينتك در كشور
 • حرکت عملی به سمت بکارگیری و استفاده کاربردی از اقتصاد دانش بنيان
 • بررسي نقش اقتصاد دانش بنيان در ارتقاي جايگاه كشور در جهان
 • بومی ‏سازی و نوآوري در نظام تأمین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی
 • بررسي چالش ها و ارتقاي جایگاه تأمین مالی اسلامی در کشور
 • تبيين فرصت‌ها و تهدیدات نظام تأمین مالی کشور در بستر جهانی شدن
 • تبیین نقش بازار سرمایه و بازار پول در توسعه نظام تأمین مالی
 • بررسی تأثیر سیاست های پولی بر استراتژی های تأمین مالی در كشور
 • بررسی فرآیندها، روش ها و ملزومات اجرایی تأمین مالی كسب و كارهاي نوپا و پروژه ها
 • بررسی و تبيين الگوها و ساختارهای تأمین مالی بخش انرژي، صنعت، معدن و تعاون
 • بررسی و تبيين الگوها و ساختارهای تأمین مالی بخش مسكن و گردشگري
 • بررسی و تبيين الگوها و ساختارهای تأمین مالی شهرداري ها و پروژه های شهری
 • بررسي جایگاه مهندسی مالی در بازارهای مالی
 • بررسي چالش هاي موجود در حوزه كارآفريني در كشور
 • ارتقاي جايگاه كارآفريني سازماني و اسلامي در كشور